Regulamin pobytu na terenie Gospodarstwa Wodne Ogrody

 1. 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z zajęć, odwiedzające, oraz przebywające na terenie Gospodarstwa Wodne Ogrody położonego w Sierakowie 223, 32-410 Sieraków(dalej „Gospodarstwo”), którego właścicielem jest Jolanta Bończak- Nogas.
 2. 2. Przebywanie na terenie Gospodarstwa możliwe jest tylko po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem. Zagroda jest dostępna dla grup zorganizowanych (o minimalnej liczebności 25 osób faktycznie uczestniczących w zajęciach) w umówionych terminach oraz dla osób indywidualnych tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem.
 3. 3. Opiekunowie przyprowadzają osoby małoletnie do Gospodarstwa zapewniają we własnym zakresie zgody rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo ich dzieci i podopiecznych programach prowadzonych w Gospodarstwie; w tym w zajęciach edukacyjnych obejmujących kontakt ze zwierzętami, gastronomicznych,artystycznych,edukacyjnych oraz w zajęciach z zakresu rekreacji ruchowej (odpowiednio do programu zamówionych zajęć).

4.Gospodarstwo Wodne Ogrody nie jest placówką oświatową i nie świadczy usług opiekuńczych.

 1. 5. Wszystkie osoby małoletnie na terenie Gospodarstwa mogą przebywać tylko pod opieką osób dorosłych, sprawujących nad nimi opiekę oraz czuwające nad ich bezpieczeństwem w trakcie całego pobytu.
 2. 6. Wszyscy przebywający na terenie Gospodarstwa, ze względu na specyficzne warunki terenowe powinni zachować szczególną ostrożność oraz dostosować swoje postępowanie do istniejących warunków, a w szczególności zwrócić uwagę na to, iż  
 • • zajęcia odbywają się na wolnym powietrzu, w terenie trawiastym, nierównym, kamienistym, na stoku, występuje mokra trawa, ziemia i możliwe błoto, występują nieuregulowane zadrzewienia, zakrzewienia i zarośla oraz stawy (powinni m.in. dostosować ubranie do niesprzyjających warunków pogodowych, nosić buty do chodzenia w terenie)
 • • zajęcia w Gospodarstwie oznaczają przebywanie w obecności zwierząt, w tym w szczególności - należy zachowywać się spokojnie, nie drażnić zwierząt, nie wykonywać szybkich ruchów, stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia.
 • • nie pływać w stawach.
 • • korzystać z pontonu tylko w obecności osoby upoważnionej i tylko po wcześniejszym założeniu kapoków ,stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia.
 • • Podczas zajęć z łowienia ryb należy stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia.
 1. 7. W przypadku użądlenia przez owady należy bezzwłocznie powiadomić właściciela lub upoważnioną osobę prowadzącą zajęcia.
 2. 8. Kontakt osób korzystających z Gospodarstwa ze zwierzętami może odbywać się wyłącznie za zgodą i w obecności właściciela lub osoby upoważnionej.
 3. 9. W trakcie zajęć, a w szczególności podczas pływania na pontonie, oraz łowieniu ryb i w trakcie zajęć z zakresu rekreacji ruchowej należy stosować się ściśle do poleceń prowadzącego zajęcia.
 4. 10. Osoby odwiedzające oraz opiekunowie grup osób nieletnich mają obowiązek poinformowania właściciela Gospodarstwa o uczuleniach dotyczących w szczególności: uczulenia na jad pszczeli,produkty do wyrobu chleba i bułek.
 5. 11. Na terenie Gospodarstwa obowiązuje zakaz używania urządzeń, maszyn oraz instalacji rekreacyjnych bez nadzoru właściciela lub osoby upoważnionej.
 6. 12. Właściciel nie odpowiada za rzeczy osobiste osób korzystających z Gospodarstwa. Należy je zabezpieczyć samodzielnie przez zniszczeniem lub kradzieżą.
 7.  13. Ze względów przeciwpożarowych na terenie Gospodarstwa obowiązuje zakaz palenia ognisk, rozpalania grilla poza wyznaczonymi do tego miejscami oraz bez uzyskania zgody właściciela.
 8. 14. Ze względów przeciwpożarowych na terenie Gospodarstwa obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych w innych miejscach niż do tego przeznaczonych.
 9. 15. Gospodarstwo nie oferuje własnych miejsc parkingowych. W związku z tym uprasza się kierowców parkujących wzdłuż ul. Miękińskiej, by parkowali w sposób bezkolizyjny dla innych uczestników ruchu drogowego.
 10. 16. Właściciel Gospodarstwa zastrzega sobie możliwość wykonywania fotografii i filmowania osób korzystających z Zagrody oraz wykorzystania fotografii i filmów do własnych celów marketingowych. Wizerunek w/w osób będzie wykorzystywany wyłącznie w kontekście wizyty w Gospodarstwie. Osoby, które nie wyrażają zgody na fotografowanie, czy filmowanie oraz wykorzystanie swojego wizerunku w celach marketingowych proszone są o pisemne powiadomienie właściciela Gospodarstwa.
 11. 17. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych organizator odpowiedzialny za grupę odwiedzających wraz z właścicielem Gospodarstwa decydują o odwołaniu zajęć i ustalają czas kolejnych odwiedzin w dogodnym dla obu stron terminie. Właściciel zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w momencie, gdy wystąpią warunki pogodowe  (np. pogoda burzowa). Odwołanie to jest traktowane jako zaistniałe z przyczyn niezależnych od właściciela i nie niesie zobowiązań finansowych wobec osób, które dokonały rezerwacji lub przybyły już na zajęcia. Właściciel i zamawiający dokłada wszelkich starań, by ustalić dogodny dla obu stron termin ponownego odwiedzenia Gospodarstwa.
 12. 18. Właściciel i prowadzący zajęcia nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). W razie potrzeby osoby odwiedzające Gospodarstwa oraz opiekunowie grup powinni we własnym zakresie dokonać odpowiedniego ubezpieczenia odwiedzających.
 13. 19. W przypadku wyrządzenia szkód przez osoby odwiedzające Gospodarstwo zobowiązują się one do niezwłocznego naprawienia szkód lub pokrycia kosztów naprawy.
 14. 20. Rezerwacja terminu odwiedzin jest potwierdzana drogą e-mailową lub (na życzenie zamawiającego) pisemnie na adres pocztowy.
 15. 21. Dokonujący rezerwacji zobowiązują się, że w przypadku odwołania przez siebie odwiedzin i powiadomieniu właściciela w terminie późniejszym niż 48 godziny przed zarezerwowanym terminem odwiedzin pokryją w całości koszty pobytu w Gospodarstwie przewidziane w rezerwacji.
 16. 22. Opuszczenie zajęć przed ich zakończeniem nie upoważnia do zwrotu kosztów uczestnictwa.
 17. 23. Dokonanie opłaty grupowej, kupienie biletu lub rejestracja wejściówki oraz przebywanie na terenie Gospodarstwa oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Regulamin zatwierdzono w dniu 1.stycznia 2019 r.